Website translation for VOLKSBANK PJSC

Translation Samples: Translator Andrey Pavlyuk

Ukrainian (source) Russian (translation)
Про банк

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЛЬКСБАНК» зареєстровано 10 жовтня 1991 року (до 2 вересня 2008 року - Відкрите акціонерне товариство «Електрон Банк»). Із квітня 2007 року Банк став частиною групи Volksbank International AG (Австрія). Станом на 1 січня 2011 року Volksbank International (VBI) володів 99,91% акцій Банку.
Протягом останніх років ФОЛЬКСБАНК продемонстрував стрімкий, динамічний розвиток на ринку фінансових послуг України, суттєво зміцнив свої позиції і підтвердив імідж європейського банку.
Стратегія розвитку Банку ґрунтується на задоволенні потреб клієнта. Основний акцент зроблено на широкому спектрі пропонованих послуг, їх універсальності та якості, впровадженні у практику інноваційних технологій. Упродовж останніх двох років ФОЛЬКСБАНКу вдалося значно розширити і поновити продуктовий ряд, запропонувати клієнтам актуальні послуги та зважені рішення.
Як і всі міжнародні банки, ФОЛЬКСБАНК має чітке розмежування функцій фронт-офісу та бек-офісу, що підвищує якість обслуговування клієнтів та сприяє зменшенню ризиків. Структура управління Банку побудована на чіткому розподілі на бізнес-лінії (корпоративна, роздрібна, малий та середній бізнес, казначейство) та вертикалі підтримки (інформаційні технології, операційна підтримка, методологія та ефективність управління та інші).
Цілеспрямована робота над вдосконаленням банківських послуг, розширенням їх спектру стала основою для значного збільшення клієнтської бази Банку. Число людей, які довіряють ФОЛЬКСБАНКУ, постійно зростає. Серед них і приватні особи, й представники малого та середнього бізнесу, і великі підприємства.
У вересні 2010 року ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» вже другий рік поспіль здобув почесну перемогу в номінації «У світі грошей: Львів банківський». Основними критеріями оцінки були: надійність, самодостатність фінансових ресурсів, добра репутація серед партнерів та клієнтів, якість надання послуг, розбудована мережа відділень.
Клієнти й партнери ФОЛЬКСБАНКу з власного досвіду знають, що таке справжній банківський сервіс найвищого рівня. Чітка й налагоджена робота з обслуговування клієнтів забезпечується широким використанням передових технологічних рішень. Розроблені банком процеси дозволяють нашим клієнтам оптимізувати поточну роботу з банком.
О банке

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОЛЬКСБАНК» зарегистрировано 10 октября 1991 года (до 2 сентября 2008 года – Открытое акционерное общество «Электрон Банк»). С апреля 2007 года Банк стал частью группы Volksbank International AG (Австрия). По состоянию на 1 января 2011 года Volksbank International (VBI) владел 99,91% акций Банка.
За последние годы ФОЛЬКСБАНК продемонстрировал стремительное, динамическое развитие на рынке финансовых услуг Украины, существенно укрепил свои позиции и подтвердил имидж европейского банка.
Стратегия развития Банка основывается на удовлетворении потребностей клиента. Основной акцент сделан на широком спектре предлагаемых услуг, их универсальности и качества, внедрении в практику инновационных технологий. В течение последних двух лет ФОЛЬКСБАНК удалось значительно расширить и обновить продуктовый ряд, идя в ногу со временем, предложить клиентам актуальные услуги и взвешенные решения.
Как и все международные банки, ФОЛЬКСБАНК имеет четкое разграничение функций фронт-офиса и бэк-офиса, повышает качество обслуживания клиентов и способствует уменьшению рисков. Структура управления Банка построена на четком распределении на бизнес-линии (корпоративная, розничная, малый и средний бизнес, казначейство) и вертикали поддержки (информационные технологии, операционная поддержка, методология и эффективность управления и другие).
Целенаправленная работа над совершенствованием банковских услуг, расширением их спектра стала основой для значительного увеличения клиентской базы Банка. Число людей, которые доверяют ФОЛЬКСБАНКу, постоянно растет. Среди них и частные лица, и представители малого и среднего бизнеса, и крупные предприятия.
В сентябре 2010 года ПАО «ФОЛЬКСБАНК» уже второй год подряд получил почетную победу в номинации «В мире денег: Львов банковский». Основными критериями оценки были: надежность, самодостаточность финансовых ресурсов, хорошая репутация среди партнеров и клиентов, качество предоставления услуг, развитая сеть отделений.
Клиенты и партнеры ФОЛЬКСБАНКа по собственному опыту знают, что такое настоящий банковский сервис высочайшего уровня. Четкая и отлаженная работа по обслуживанию клиентов обеспечивается широким использованием передовых технологических решений. Разработанные банком процессы позволяют нашим клиентам оптимизировать текущую работу с банком.